Wij zijn gesloten
Heeft u een vraag?

Heeft u interesse in een van deze voertuigen?

Neem contact op Telephone icon 0413 37 11 40


Dealer- en merkonafhankelijk
Maatwerkoplossingen
Sale & lease back
Gebruikt en nieuw materieel

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIAL LEASE - HUURKOOP BAS LEASE B.V.

Definities


Afleverdatum: de datum waarop het Object wordt afgeleverd aan Klant;
BAS: BAS Lease B.V., statutair gevestigd te Veghel, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 16077239;
Contractbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst, waarbij voertuig specifieke kenmerken en het contractnummer worden bevestigd aan Klant;
Contractduur: de in de Overeenkomst genoemde looptijd van de overeenkomst, tijdens welke de Overeenkomst niet kan worden opgezegd;
Dealer: partij die het Object aan Klant aflevert.
Klant: de in de Overeenkomst vermelde natuurlijk persoon, die handelt voor bedrijfs- of beroeps doeleinden of rechtsperso(o)n(en), met wie BAS de Overeenkomst is aangegaan, welke perso(o)n(en) hoofdelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst aansprakelijk is/zijn;
Leaseprijs: het leasetarief zoals dat in de Overeenkomst is overeengekomen en welk bedrag Klant maandelijks aan BAS bij vooruitbetaling verschuldigd is;
Machtiging: een machtiging voor doorlopende incasso;
Object: de bedrijfsauto, trekker, oplegger, aanhangwagen of andersoortige transport-equipment, welke ingevolge de Orderbevestiging aan Klant wordt geleverd;
Orderbevestiging: de orderbevestiging aan Klant, waaruit blijkt welk object onderwerp is van de Overeenkomst;
Overeenkomst: een tussen BAS en Klant gesloten leaseovereenkomst;
Servicecontract: een separate overeenkomst tussen Klant en BAS (dan wel een door BAS aan te wijzen derde), waarin afspraken zijn gemaakt over de voorwaarden en condities ter zake reparatie en onderhoud en/of vervanging van banden.

1. Toepasselijkheid, totstandkoming en rangorde
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met BAS betreffende Financial Lease, waarbij BAS aan Klant het Object in lease heeft gegeven.
1.2. De Overeenkomst komt tot stand door acceptatie van een daartoe strekkende aanbieding van BAS aan Klant, met inachtneming van de inhoud van de aanbieding. De verzending van de Contractbevestiging door BAS aan Klant strekt tot administratieve afwikkeling.
1.3. Indien de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en/of de Contractbevestiging tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden en/of de Contractbevestiging en prevaleren de Algemene Voorwaarden boven de Contractbevestiging.

2. Leaseprijs en betaling
2.1. De Leaseprijs is verschuldigd vanaf de Afleverdatum.
2.2. De Leaseprijs dient door Klant maandelijks steeds bij vooruitbetaling te worden voldaan. Verrekening, korting en/of opschorting door Klant is uitgesloten.
2.3. Klant verleent door ondertekening van de Overeenkomst en de Machtiging een onherroepelijke machtiging aan BAS om van het door Klant opgegeven bankrekeningnummer de Leaseprijs, alsmede de andere vorderingen van BAS op Klant, te doen afschrijven. Klant is gehouden alle medewerking te verlenen zodat de vorderingen van BTL op Klant geïncasseerd kunnen worden.
2.4. Indien betaling conform artikel 2.3 niet mogelijk is wegens onvoldoende saldo, ongedaan wordt gemaakt door stornering of anderszins niet tot voldoening van de Leaseprijs leidt, dient Klant de Leaseprijs per omgaande op alternatieve wijze te voldoen, dusdanig dat de Leaseprijs alsnog wordt voldaan. Klant is en blijft steeds verantwoordelijk voor tijdige betaling.
2.5. Bij ontijdige betaling is Klant van rechtswege in verzuim. Klant is voor de duur van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand over de onbetaald gebleven Leaseprijs of het onbetaald gebleven deel daarvan.
2.6. Klant is aansprakelijk voor alle binnen- en buitengerechtelijke kosten die BAS maakt ter verkrijging van voldoening van vorderingen van BAS op Klant, zulks met een minimum van 15% van de desbetreffende vordering.
2.7. Indien bij BAS gerede twijfel bestaat dat Klant nu of in de toekomst aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zal kunnen (blijven) voldoen, is Klant verplicht, op eerste schriftelijke verzoek van BAS, BAS conveniërende genoegzame aanvullende zekerheid te stellen.

3. Belastingen
3.1. Alle door Klant aan BAS te betalen bedragen zijn exclusief BTW en eventueel verschuldigde belastingen, tenzij anders overeengekomen.
3.2. Indien Klant, zowel in Nederland als in landen buiten Nederland, gehouden is om enige vorm van (bron)belasting te betalen, dan zal Klant deze belasting betalen, en zal BAS op geen enkele wijze gehouden zijn om deze (bron)belasting te betalen en compenseert Klant BAS voor zover BAS onder de Overeenkomst belast wordt met enige vorm van (bron)belasting.
3.3. Klant voldoet alle met betrekking tot de Overeenkomst eventueel verschuldigde zegelrechten, registratierechten of soortgelijke heffingen binnen de daarvoor geldende termijn.

3.4. Klant is verplicht zorg te dragen voor tijdige betaling van verschuldigde motorrijtuigenbelastingen.
3.5. Alle door de overheid op basis van de registratie door BAS of Klant geheven of in de toekomst te heffen belasting of andere heffingen, zijn voor rekening van Klant.
3.6. Klant vrijwaart BAS tegen alle schade, verplichtingen of kosten die (direct of indirect) ten nadele van BAS zijn ontstaan met betrekking tot de Overeenkomst voor of vanwege enige belasting, waaronder begrepen alle door BAS in verband hiermee te betalen rente, boetes, kosten en uitgaven.

4. Eigendom en kentekenbewijzen
4.1. Het Object wordt onder eigendomsvoorbehoud aan Klant geleverd. De juridische eigendom van het Object gaat over op Klant na betaling van al hetgeen Klant aan BAS is verschuldigd. Klant wordt geacht het positief en/of negatief restwaarderisico ten aanzien van het Object te lopen. Hierdoor wordt Klant vanuit fiscaal oogpunt beschouwd als economisch eigenaar van het Object.
4.2. Klant aanvaardt het Object in de staat zoals op Afleverdatum aan Klant in diens feitelijke macht wordt overgedragen. Als er gebreken zijn, kan Klant enkel bij Dealer terecht op basis van de tussen Klant en Dealer overeengekomen voorwaarden. BAS is ter zake niet aansprakelijk of verantwoordelijk.
4.3. Het Object zal worden afgeleverd in de standaarduitvoering conform specificatie van de fabrikant/Dealer, voorzien van de extra’s/accessoires zoals overeengekomen tussen Klant en Dealer.
4.4. Het Object is vanaf Afleverdatum in alle opzichten geheel voor rekening en risico van Klant. Klant zal, ook bij waardevermindering, beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, verplicht zijn tot nakoming van alle voor Klant uit deze Overeenkomst en de wet voortvloeiende verplichtingen.
4.5. Het is Klant niet toegestaan het Object of het voorwaardelijk eigendomsrecht van het Object te vervreemden en/of te verpanden en/of anderszins te bezwaren.
4.6. Het is Klant niet toegestaan extra’s of accessoires of anderszins veranderingen aan te brengen op of aan het Object, tenzij BAS voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.
4.7. Het overschrijvingsbewijs en/of de tenaamstellingscode, zoals die is verstrekt door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), blijft bij BAS tot het moment waarop aan de opschortende voorwaarde zoals bedoeld in artikel 4.1 is voldaan.
4.8. Het kentekenbewijs en/of de kentekencard wordt aan Klant verstrekt op Afleverdatum. Klant is verplicht het ertoe te doen leiden dat een gebruiker deze documenten bij gebruik van het Object bij zich bewaart.
4.9. Alle kosten, verband houdende met gebruik en/of verlies van de bij het Object behorende bescheiden, zijn voor rekening van Klant. In geval van vermissing en/of diefstal van dergelijke bescheiden, is Klant verplicht direct melding te doen aan BAS en aangifte daarvan te doen bij de autoriteiten.

5. Gebruik
5.1. Klant is verplicht als een goed huisvader voor het Object zorg te dragen, het Object te beveiligen en beveiligd te houden en te gebruiken overeenkomstig diens aard en bestemming, zulks steeds met inachtneming van de verkeersregels, veiligheidsvoorschriften en andere wettelijke voorschriften.
5.2. Klant is verplicht het Object uitsluitend te laten gebruiken door personen die in het bezit zijn van een voor gebruik van het Object geldig rijbewijs. Klant is niet toegestaan het Object onder te verhuren, in bruikleen te verstrekken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
5.3. Klant vrijwaart BAS voor aanspraken van derden ingevolge enige overtreding van wetten, verordeningen en of andere toepasselijke bepalingen, alsmede voor onjuist, onbehoorlijk, onrechtmatig of onoordeelkundig gebruik van het Object door Klant of derden (inclusief verkeersboetes en dergelijke).
5.4. Klant is verplicht voor eigen rekening en risico de dagelijkse controle en het dagelijks onderhoud van het Object conform opgave en instructie van de fabrikant/leverancier en/of Dealer, en op grond van goed huisvaderschap, uit te (doen) voeren.
5.5. Het Object dient op kosten van Klant en conform wettelijke voorschriften te zijn c.q. worden uitgerust met een deugdelijke tachograaf, naafteller en/of urenteller. Klant is verplicht de in dat kader gegenereerde gegevens op eerste verzoek aan BAS ter inzage te verstrekken. Bij gebreke van nakoming van deze verplichting is BAS gerechtigd een inschatting te maken van verreden kilometers en/of het gebruik.
5.6. BAS is niet gehouden aan Klant vervangend vervoer aan te bieden, noch heeft Klant recht op vergoeding van kosten van vervangend vervoer en/of andere schadeloosstelling, op welke grond en van welke aard ook, waaronder bedrijfs- en/of gevolgschade als gevolg van gehele of gedeeltelijke onbruikbaarheid van het Object.
5.7. Klant is uitsluitend bevoegd het Object in te zetten voor transporten binnen Europa, tenzij in de aanbieding expliciet anders overeengekomen.

6. Reparatie en onderhoud
6.1. In alle gevallen heeft te gelden:
a. Klant is verplicht de (periodieke) onderhoudswerkzaamheden aan het Object uit te (doen) voeren conform instructie van de Dealer en/of fabrikant/leverancier. Alle daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Klant, ongeacht de oorzaak.
b. Klant is verplicht aanspraken ter zake het Object, daaronder begrepen aanspraken en/of vorderingen ingevolge garantie, onderhoud en/of non- conformiteit, geldend te doen maken tegenover de Dealer en/of

fabrikant/leverancier. Iedere vordering van Klant te dier zake ten opzichte van BAS is uitgesloten.
c. Eventuele schade, veroorzaakt door nalatigheid van Klant ter zake artikel
6.1 en/of waardevermindering dientengevolge van het Object, komt voor rekening van Klant.
6.2. Indien de kosten van reparatie en onderhoud wel in de Leaseprijs zijn inbegrepen, heeft het navolgende te gelden:
a. Onder deze kosten zijn inbegrepen de kosten zoals omschreven in het Servicecontract.
b. Kosten die opkomen vanwege abnormale slijtage en/of onoordeelkundig gebruik en/of misbruik alsmede kosten die opkomen vanwege onnodig vertraagd(e) reparatie en/of onderhoud, komen voor rekening van Klant.
6.3. Indien de kosten van vervanging van de banden wel in de Leaseprijs zijn inbegrepen, heeft het navolgende te gelden:
a. Onder deze kosten zijn inbegrepen de kosten zoals omschreven in het Servicecontract.
b. Vervanging van banden zal plaatshebben op een door BAS of een door Dealer namens BAS noodzakelijk geoordeeld tijdstip, zulks conform eventuele afspraken daarover in het Servicecontract.
c. De kosten van vervanging van de banden zijn voor rekening van BAS, tenzij geen sprake is van normale slijtage.

7. Risico en verzekering
7.1. In alle gevallen heeft te gelden:
a. Alle risico’s met betrekking tot het Object komen voor rekening van Klant.
b. Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel ontstaat en/of derden betrokken zijn, is Klant verplicht proces-verbaal te doen opmaken en een afschrift daarvan aan de assuradeur te doen toekomen. Klant verplicht zich te onthouden van enige handeling, toezegging of verklaring, waaruit enige aansprakelijkheid kan worden afgeleid. Klant zal zich onthouden van handelingen die de belangen van BAS en/of assuradeuren schaden, zulks in de breedste zin van het woord.
c. In geval van diefstal, vermissing of tenietgaan van het Object, welke voortduurt gedurende dertig dagen of meer, dan wel in geval het Object total loss verklaard wordt, is Klant onverminderd gehouden alle verplichtingen uit de Overeenkomst tijdig aan BAS te voldoen.
d. Schade aan of tenietgaan van het Object doet niet af aan verplichtingen van Klant uit de Overeenkomst. Dergelijke schade kwalificeert niet als overmacht. Klant kan zich niet op (enige vorm van) opschorting beroepen.
e. Klant is, in geval van schade en/of verlies verplicht alle maatregelen te nemen, die strekken tot behoud van recht(en) van BAS. Klant is verplicht schadeformulieren in te vullen en het Object binnen 60 dagen na het schade-evenement te (doen) herstellen bij een daartoe door BAS aangewezen herstelbedrijf. BAS wordt door Klant steeds op de hoogte gehouden en BAS kan Klant ter zake instructies geven.
7.2. Indien de kosten van verzekering niet in de Leaseprijs zijn inbegrepen, heeft het navolgende te gelden:
a. Klant is te allen tijde aansprakelijk voor de schade, ongeacht of deze voor dekking in aanmerking komt.
b. Klant is verplicht het Object te verzekeren en verzekerd te houden op uitgebreide WA en Casco-condities en is uitsluitend bevoegd het Object in te zetten in of naar die landen, die onder de dekking van de verzekeringspolis vallen. Klant is verplicht het Object te verzekeren tegen dagwaarde, waarbij ook het risico dat de boekwaarde (zoals blijkt uit de boeken van BAS) de dagwaarde overtreft, dient te zijn meeverzekerd en het saldo van boekwaarde en dagwaarde onder de dekking valt.
c. In de verzekeringspolis dient een maximaal eigen risico van € 1.250,-- per gebeurtenis te zijn/worden overeengekomen.
d. Klant is verplicht aan BAS zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier weken na Afleverdatum, een kopie van de verzekeringspolis als bedoeld in artikel 7.2, sub b, ter inzage te verstrekken. Klant is bovendien verplicht de bij de aanbieding verstrekte verzekeringsformulieren volledig ingevuld en ondertekend aan BAS retour te zenden.
e. Klant dient de ingevolge de verzekeringspolis verschuldigde premies steeds op tijd te betalen en zijn assuradeur op te dragen dat bij nalatigheid van enige premiebetaling de assuradeur verplicht is onverwijld BAS daarvan in kennis te stellen. BAS is bevoegd deze kosten bij wege van derde-betaling voor Klant te voldoen en aan Klant in rekening te brengen.
f. De Overeenkomst heeft tevens te gelden als pandakte. Tot zekerheid van al hetgeen BAS nu of op enig moment uit welke hoofden dan ook van Klant te vorderen heeft of zal krijgen, verschaft Klant aan BAS, zover nodig bij voorbaat, een pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen van Klant op de assuradeuren ingevolge de verzekeringspolis aan BAS, welke verpanding BAS aanvaardt. Klant verklaart bevoegd te zijn tot verpanding. Op de verpande goederen rusten geen beperkte rechten. BAS is bevoegd van deze verpanding mededeling te doen aan de assuradeur en daarbij te verzoeken van deze mededeling aantekening te maken op de verzekeringspolis.
g. Klant verplicht zich jegens BAS om toekomstige vorderingen van Klant voortvloeiende uit rechtsverhoudingen tussen Klant en de assuradeuren die ten tijde van registratie van deze akte nog niet bestaan, op eerste verzoek te verpanden aan BAS door middel van een periodieke ondertekening en registratie van (nieuwe) pandakten. Klant verplicht zich voorts om desgevraagd op eerste verzoek aanvullende of vervangende zekerheid te bieden.

7.3. Indien kosten van verzekering wel onderdeel zijn van de Leaseprijs, heeft het navolgende te gelden:
a. Alle risico’s, die onder de geldende verzekeringsvoorwaarden niet of niet volledig zijn gedekt, blijven voor rekening van Klant, waaronder het eigen risico. Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart Klant zich bekend en akkoord met de voorwaarden en condities van de verzekering(en), zoals die door BAS is afgesloten. De verzekeringsvoorwaarden worden op eerste verzoek door BAS aan Klant verstrekt.
b. BAS bepaalt zelf of een beroep op de verzekering wordt gedaan of dat de schade door BAS zelf wordt gedragen.
c. Een schade-evenement dient door Klant binnen 24 uur na het evenement telefonisch en per e-mail of fax bij BAS te worden gemeld. Een volledig en correct ingevuld schadeformulier dient binnen 72 uur door BAS te zijn ontvangen.
d. Klant is aansprakelijk voor de gevolgen van een niet (tijdige) melding van een schade-evenement bij BAS en/of haar verzekeraar; indien de verzekering van BAS om wat voor reden dan ook geen dekking verleent of uitkering doet, blijft Klant aansprakelijk op grond van artikel 7.3, sub a, tenzij BAS opzet en/of bewuste roekeloosheid kan worden verweten.

8. Aansprakelijkheid en overmacht
8.1. BAS is nimmer aansprakelijk voor schade en is – onverlet de andere beperkingen van aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden – ten hoogste aansprakelijk, voor schade die Klant lijdt vanwege de Overeenkomst tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar ingevolge de bedrijfsschadeverzekering van BAS uitkeert, te vermeerderen met het eigen risico van BAS.
8.2. Enige aanspraak van Klant is pas opeisbaar na uitkering door de verzekeraar aan BAS.
8.3. Klant kan zich niet beroepen op overmacht, indien het Object vanwege overheidsmaatregelen en/of andere politieke en/of economische en/of weerkundige omstandigheden, niet of verminderd kan worden ingezet.

9. Contractoverneming en onderhuur
9.1. Klant geeft bij voorbaat toestemming voor en medewerking aan contractoverneming (overdracht van rechtsverhouding) in de zin van artikel 6:159 BW.
9.2. Klant is niet bevoegd het Object in onderhuur te geven zonder voorafgaande schriftelijke (voorwaardelijke) toestemming van BAS. BAS heeft altijd het recht om de gevraagde toestemming om haar moverende redenen te weigeren. Bij onderhuur vrijwaart Klant BAS voor gevolgen, kosten en risico’s in verband met de onderhuur.
9.3. Toestemming als bedoeld in artikel 9.2 wordt enkel verleend indien (i) de te sluiten overeenkomst door Klant een BAS conveniërende onderhuur- overeenkomst is, (ii) Klant het Object voor transportactiviteiten van Klant en/of daaraan gerelateerde entiteiten van Klant blijft gebruiken, (iii) alle kosten, zowel in Nederland als daarbuiten, waaronder doch niet beperkt tot de administratiekosten, in-, door- en uitvoerrechten, transportkosten en belastingen en lasten onder artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, worden betaald door Klant.
9.4. Op verzoek van Klant wordt door BAS aan Klant een onderhuurovereenkomst verstrekt, zoals die BAS in principe kan conveniëren. BAS heeft steeds het recht om afwijkende en/of aanvullende voorwaarden te verbinden aan de inhoud van de onderhuurovereenkomst

10. Verrekening
10.1. BAS en/of BAS Beheer Groep B.V. (KvK nummer 30149218) en/of BAS Rent
B.V. (KvK nummer 17215693) en/of BAS Trucks B.V. (KvK nummer 17103220) en/of BAS Truck Center B.V. (KvK nummer 16021586), voor wie BAS met betrekking tot het bepaalde in dit artikel als gemachtigde optreedt, zijn steeds bevoegd om al hetgeen zij, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, te vorderen hebben op en/of verschuldigd zijn aan Klant te verrekenen met al hetgeen Klant van BAS en/of BAS Beheer Groep B.V. en/of BAS Rent B.V. en/of BAS Trucks B.V. en/of BAS Truck Center B.V. te vorderen heeft en/of verschuldigd is. De wettelijke verrekeningsbevoegdheid is hiermee verruimd zoals voormeld, en mitsdien is in voormelde gevallen van verrekening de in beginsel daarbij op grond van de wet geldende wederkerigheid van partijen geen vereiste.

11. Beëindiging
11.1. Onverminderd alle overige rechten van BAS, is BAS gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. Klant in gebreke blijft tijdig te betalen of een andere verplichting uit deze Overeenkomst niet stipt nakomt;
b. Klant in surseance van betaling, faillissement of in liquidatie verkeert, onder curatele is gesteld, of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen, waaronder ten gevolge van beslaglegging, geheel of ten dele is verloren (of daartoe aanvragen zijn ingediend of daarvoor bij BAS gegronde vrees bestaat);
c. Klant Nederland heeft verlaten, zonder dat BAS daarvan in kennis is gesteld en daarvoor toestemming is gegeven.
d. Klant zich, naar het redelijk oordeel van BAS, inlaat met criminele en/of dubieuze activiteiten, of indien daartoe gerede verdenking bestaat en/of opsporingsmaatregelen zijn of dreigen te worden genomen;
e. Klant aan BAS een onjuiste voorstelling van zaken heeft geschetst, zoals het verstrekken van onjuiste (verzekerings-)informatie;

f. een besluit is genomen dat Klant ophoudt te bestaan of wordt ontbonden, in een andere rechtsvorm wordt omgezet, juridisch wordt gefuseerd of gesplitst;
g. sprake is van een wijziging van zeggenschap in Klant, en/of een (intentie)overeenkomst met deze strekking wordt aangegaan, door verkrijging, overdracht of andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen of door het nemen van aandelen door anderen;
h. Klant enige uit kracht der wet of van deze Overeenkomst op hem rustende verplichting niet nakomt, na daarvoor in gebreke te zijn gesteld en ter zake nalatig blijft;
i. Klant het Object gebruikt, en/of laat gebruiken voor een ander doel, dan waartoe het bestemd is;
j. het Object verloren mocht gaan, door welke oorzaak ook, diefstal en verduistering daaronder begrepen; en
k. BAS bekend wordt met omstandigheden die bij Klant intreden, welke omstandigheden een aanmerkelijke verzwaring van het risico van BAS met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van de Overeenkomst of nadere aanvullende overeenkomsten tussen Klant en BAS kunnen belemmeren.
11.2. Klant is verplicht BAS onverwijld en schriftelijk te informeren indien sprake is van één van de situaties, zoals in artikel 11.1 omschreven.
11.3. De datum van ontbinding door BAS heeft tevens te gelden als einddatum van de Overeenkomst.
11.4. Ingeval van voortijdige beëindiging van de Overeenkomst ingevolge de in artikel 11.1 benoemde gevallen is Klant, naast (het totaal van) de onbetaald gebleven Leaseprijs en/of overige vorderingen, een schadevergoeding aan BAS verschuldigd.
11.5. Indien Klant zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt, heeft BAS het recht om het Object terug te nemen en dient Klant hieraan medewerking te verlenen die daarvoor redelijkerwijs nodig kan worden geacht. Het recht van BAS op teruggave van het Object geldt ook als het Object om een andere reden weer in het bezit van BAS dient te komen.

12. Persoonsgegevens
12.1. Klant houdt zich bij de uitvoering en/of verwerking van haar verplichtingen uit hoofde van een met BAS gesloten overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens die betrekking hebben op BAS (medewerkers, klanten, zakenrelaties, contactpersonen etc.), in het bijzonder aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Daarnaast houdt Klant zich aan het op de website van BAS gepubliceerde privacy statement van BAS.
12.2. Klant verwerkt de persoonsgegevens uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst met BAS uitsluitend in opdracht van en in overeenstemming met de voorschriften van BAS (behoudens ter uitvoering van wettelijke voorschriften) en uitsluitend voor zover dit voor Klant noodzakelijk is voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met BAS.
12.3. Klant neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens met betrekking tot BAS te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwerking (zoals bijvoorbeeld onnodige verzameling en/of verwerking).
12.4. De door Klant te nemen maatregelen dienen te zorgen voor een toereikend beschermingsniveau, daarbij rekening houdend met de stand der techniek en de kosten voor het nemen en uitvoeren van de betreffende maatregelen, alsmede met de risico’s die verband houden met de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens.
12.5. Persoonsgegevens die betrekking hebben op BAS mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BAS en/of zonder een adequate verwerkersovereenkomst door of namens Klant verwerkt worden in een land dat geen lid is van de Europese Unie.
12.6. Teneinde BAS in staat te stellen aan haar wettelijke meldingsplicht te voldoen, stelt Klant BAS onverwijld, maar in ieder geval binnen 24 uur, in kennis van een inbreuk op de beveiliging of beveiligingsmaatregelen. Klant omschrijft hierbij nauwkeurig welke persoonsgegevens het betreft, de aard van de inbreuk, de aanbevolen maatregelen en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk.
12.7. Klant verleent alle noodzakelijke medewerking aan een onderzoek van BAS en/of de toezichthouder rondom de inbreuk en zal alle hiervoor noodzakelijke informatie terstond aan BAS verstrekken.
12.8. Klant zal de negatieve gevolgen van een inbreuk op de privacy van betrokkenen zo veel mogelijk beperken.
12.9. Indien Klant is gevestigd in een andere EU lidstaat dient Klant, naast de hierboven omschreven verplichtingen, ook de relevante en toepasselijke privacy wetgeving van het land van vestiging na te leven.
12.10. Klant garandeert jegens BAS de naleving van de bepalingen in dit artikel en stelt BAS schadeloos voor alle kosten die BAS maakt als gevolg van schending van het bepaalde dit artikel door Klant.

13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient door Klant aanhangig te zijn gemaakt binnen één jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan Klant bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.
13.2. Op de rechtsverhouding(en) tussen BAS en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.3. Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en/of de Contractbevestiging worden

uitsluitend voorgelegd aan en beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, Nederland.