Wij zijn gesloten
Heeft u een vraag?

Heeft u interesse in een van deze voertuigen?

Neem contact op Telephone icon 0413 37 11 40


Dealer- en merkonafhankelijk
Maatwerkoplossingen
Sale & lease back
Gebruikt en nieuw materieel

ALGEMENE VOORWAARDEN SERVICECONTRACTEN BAS LEASE B.V. (2018)
1. Definities en toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden Servicecontracten BAS Lease B.V. (“AVS”) zijn van toepassing op alle servicecontracten met betrekking tot door BAS Lease
B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen (“BAS Lease”) te verlenen service, bestaande uit onderhoud en reparatie van het in het servicecontract omschreven object (“Object”), aan een klant (“Klant”). Een servicecontract bestaat uit een offerte van BAS Truck Center, een op basis daarvan opgesteld servicecontract van BAS Lease B.V. en deze AVS (“Servicecontract”). Het Servicecontract vermeldt de prijs per maand voor de door BAS Lease te verlenen service (“Serviceprijs”) en het gebied waarin het Object wordt ingezet (“Inzetgebied”).
1.2. De vernietiging of nietigheid van enige bepaling in deze AVS laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
1.3. In geval van strijdigheid of nietigheid van enige bepaling in het Servicecontract met deze AVS prevaleert het Servicecontract.
1.4. BAS Lease heeft het recht deze AVS te wijzigen en de gewijzigde AVS op de met de Klant gesloten lopende overeenkomsten van toepassing te verklaren.
1.5. Afwijkingen van het Servicecontract of deze AVS zijn slechts bindend, indien schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

2. Algemene uitgangspunten
2.1. BAS Lease verplicht zich tot het doen verrichten van het volledige onderhoud van en de benodigde reparaties aan het in het Servicecontract omschreven Object overeenkomstig hetgeen in het Servicecontract is bepaald door een door haar aangewezen dealer of reparateur. De Klant verplicht zich om reparatie en onderhoud uitsluitend te laten verrichten door een door BAS Lease aangewezen dealer of reparateur.
2.2. De Klant sluit een Servicecontract t.b.v. zichzelf en - voor zover toepasselijk
- mede t.b.v. met haar gelieerde ondernemingen. Indien Servicecontracten
t.b.v. gelieerde ondernemingen worden gesloten, zijn de Klant en die onderneming(en) jegens BAS Lease hoofdelijk verbonden voor de nakoming van alle verplichtingen uit het Servicecontract.

3. Inzetgebied
3.1. Het Servicecontract vermeldt het Inzetgebied. BAS Lease hanteert de volgende Inzetgebieden:
Benelux & Ruhrgebied: België, Ruhrgebied Duitsland, Luxemburg, Nederland.
Europa west + midden: Inzetgebied Benelux & Ruhrgebied alsmede Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Andorra, Denemarken, Portugal, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Slovenië, Monaco, Liechtenstein.
Europa: Inzetgebied Europa west + midden alsmede Noorwegen, Zweden, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Corsica, Mallorca, Sardinië, Malta, Griekenland, Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Kosovo, Roemenië, Bulgarije, Moldavië, Cyprus, Macedonië, Montenegro.
Europa + : Inzetgebied Europa alsmede Oekraïne, Wit-Rusland, Turkije.
Overig: Landen die niet onder voernoemde Inzetgebieden vallen.
3.2. Indien het Object wordt ingezet in een Inzetgebied dat afwijkt van hetgeen in het Servicecontract overeengekomen is, is BAS Lease gerechtigd om het Servicecontract te herrekenen of te ontbinden.

4. Gebruik
4.1. De Klant en zijn chauffeurs zijn gehouden zorg te dragen voor het Object zoals het een goed huisvader betaamt. De Klant zal het Object uitsluitend (doen) gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming van het Object en met inachtneming van de geldende (verkeers)regels en de bepalingen uit het Servicecontract.
4.2. De Klant zal het object uitsluitend (laten) gebruiken door inzet van vakbekwame chauffeurs die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en de voor het gebruik van het Object toepasselijke diploma’s/certificaten.
4.3. BAS Lease is gerechtigd met de chauffeurs van de Klant in contact te treden en hen te (laten) trainen in geval van onjuist gebruik van het Object. Bij onjuist gebruik van het Object door een chauffeur is de Klant verplicht om de chauffeur op eerste verzoek van BAS Lease te vervangen door een andere chauffeur.
4.4. Indien het Object door BAS Lease of de door BAS Lease aangewezen dealer of reparateur geleverd wordt, is de Klant verplicht de bij levering ter beschikking gestelde afleverinstructie en/of chauffeurstraining te (laten) volgen.
4.5. De Klant is verplicht het Object te voorzien van een centraal smeersysteem en indien van toepassing een (of meerdere) goed functionerende urenteller(s) en/of naafteller(s). De aanschaf- en opbouwkosten van voornoemde systemen en tellers komen voor rekening van de Klant.

4.6. De Klant is verplicht de dagelijkse controle van het Object conform opgave en instructie van de fabrikant en/of leverancier uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen het zorgen voor voldoende bandenspanning alsmede olie, koelvloeistof en antivries in de daarvoor bedoelde ruimten en het natrekken van de wielmoeren.
4.7. Het is de Klant niet toegestaan veranderingen aan het Object aan te brengen en chassis- en/of aggregaat nummers onherkenbaar te maken.
4.8. De Klant dient de voorgeschreven reparatie- en onderhouds- werkzaamheden tijdig door de door BAS Lease aangewezen dealer of reparateur en gedurende de normale openingstijden van deze dealer of reparateur te laten uitvoeren. De meerkosten van werkzaamheden verricht buiten de normale openingstijden, zijn voor rekening van de Klant.
4.9. In geval van stranding communiceert de chauffeur van het Object goed en duidelijk met de door BAS Lease aangewezen dealer of reparateur over de locatie van de stranding en de symptomen van de problemen.
4.10. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BAS Lease is het de Klant niet toegestaan het Object (onder) te verhuren, in gebruik af te staan of buiten het Inzetgebied te brengen.
4.11. BAS Lease is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin het Object zich bevindt, het gebruik en het Inzetgebied van het Object.
4.12. In geval van afwijkend gebruik van het Object is BAS Lease gerechtigd het Servicecontract te herrekenen of te ontbinden.

5. Voorwaarden en prijscomponenten
5.1. Bij de vaststelling van de Serviceprijs is uitgegaan van het prijs-/kostenpeil op de datum van ondertekening van het Servicecontract.
5.2. In de Serviceprijs zijn de volgende kosten inbegrepen: het uitvoeren van de door BAS Lease of de fabrikant voorgeschreven en in het Servicecontract vermelde onderhouds- en controlebeurten, reparaties als gevolg van normale slijtage, het uitvoeren van de APK-keuring, starthulp onderweg mits veroorzaakt door defecte accu’s en dit aangetoond wordt door een meetrapport of afgifte van de betreffende accu’s, service- en/of takelwagen, afslepen en hulpverlening onderweg en het bijbehorend arbeidsloon, reparatie en onderhoud van alle door de fabriek geleverde en in het Servicecontract vermelde opties en accessoires, reparatie en onderhoud aan het centraal smeer systeem en vervanging van één set accu’s gedurende de looptijd van het Servicecontract.
5.3. Kosten voor reparatie en onderhoud anders dan de in lid 2 genoemde kosten dan wel kosten die het gevolg zijn van nalatigheid, oneigenlijk en onoordeelkundig gebruik, een aanrijding of van buitenaf komend onheil, zijn niet in de Serviceprijs inbegrepen, waaronder derhalve doch niet gelimiteerd tot: reparaties aan of vervanging van de cabineafwerking en bekleding van de stoelen, geleverde smeermiddelen, gloeilampen en ruitenwisserbladen indien deze geleverd of gemonteerd zijn door de door BAS Lease aangewezen officiële dealer of reparateur, alsmede glas, chroomwerk, schades, banden en uitlijning van de wielen.
5.4. De Klant en BAS Lease kunnen in een schriftelijk aanhangsel bij het Servicecontract overeenkomen dat één of meerdere van de volgende serviceopties aan het Servicecontract worden toegevoegd en dat de kosten voor reparatie en onderhoud voor deze serviceopties in de Serviceprijs zijn inbegrepen: banden, koelmotor, laadklep, milieu techniek opbouw, kleine gebruiker schades, open contract, telematica.
5.5. Alle schades aan het Object dienen hersteld te worden overeenkomstig de technische specificaties van het Object door een door BAS Lease aangewezen dealer of reparateur.
5.6. Reparatie of onderhoud door een niet door BAS Lease vooraf aangegeven of goedgekeurde dealer of reparateur, al dan niet in het buitenland is niet toegestaan, behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van BAS Lease. Indien reparatie of onderhoud dient plaats te vinden buiten het Inzetgebied, komen de kosten hiervan voor rekening en risico van de Klant.
5.7. Belastingen geheven buiten Nederland, ook die verband houden met onderhoud of reparaties buiten Nederland, komen voor rekening van de Klant.
5.8. Het Servicecontract laat onverlet de garantiebepalingen van de door BAS Lease aangewezen dealer of reparateur, de leverancier en de fabrikant.

6. Prijsaanpassing
6.1. In de maand juli van ieder kalenderjaar zal BAS Lease de overeengekomen prijzen indexeren. De indexering vindt plaats op basis van de conveniërende CBS indexcijfers van de maand januari voorafgaande aan de indexering. De Klant wordt voorafgaand aan de indexering in kennis gesteld van de gewijzigde prijzen.

6.2. BAS Lease behoudt zich het recht voor om aan de Klant een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van het Servicecontract een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren en/of (wettelijke) heffingen, leges, keuringen, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.

7. Betaling
7.1. De Klant is de Serviceprijs bij vooruitbetaling middels automatische incasso verschuldigd op het door BAS Lease aangewezen bankrekeningnummer. De Klant geeft BAS Lease middels een schriftelijke machtiging toestemming om doorlopende incasso-opdrachten aan haar bank aan te bieden om vorderingen van BAS Lease op de Klant van de rekening van de Klant af te schrijven en de Klant zal verder alle benodigde medewerking verlenen om incasso van de vorderingen van BAS Lease op de Klant mogelijk te maken. Betaling van de Serviceprijs vindt voor de eerste maal plaats op de ingangsdatum van het Servicecontract en vervolgens vindt betaling van de Serviceprijs plaats op de eerste dag van iedere kalendermaand. In geval de Serviceprijs betrekking heeft op een gedeelte van een maand zal deze naar evenredigheid verschuldigd zijn.
7.2. Indien betaling conform het vorige lid niet mogelijk is wegens onvoldoende saldo, ongedaan wordt gemaakt door stornering of anderszins niet tot voldoening van de Serviceprijs leidt, dient de Klant de Serviceprijs per omgaande op alternatieve wijze te voldoen. De datum van ontvangst van de betaling door BAS Lease, geldt als de betalingsdatum.
7.3. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling op de in dit artikel genoemde tijdstippen behoudt BAS Lease zich het recht voor het door de Klant verschuldigde bedrag te verhogen met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,.
7.4. De Klant is niet gerechtigd de nakoming van zijn betalingsverplichting op te schorten op grond van beweerde gebreken in de door BAS Lease geleverde producten en/of diensten of om welke andere reden dan ook.
7.5. BAS Lease heeft het recht om betaling of haar dienstverlening op te schorten indien de Klant enige van haar verplichtingen niet nakomt, dit onverminderd de overige aan BAS Lease toekomende rechten.
7.6. De Klant komt geen beroep op verrekening toe.
7.7. BAS Lease B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen, waaronder BAS Truck Center B.V. (KvK nummer 16021586), BAS Rent B.V. (KvK nummer 17215693), BAS Trucks B.V. (KvK nummer 17103220), FleetcareXL B.V. (KvK nummer 56198957), BAS Mining Trucks B.V. (KvK nummer 17266443), Parts Company B.V. (KvK nummer 17221169) en BTS GmbH & Co. KG (HRA 17922), zijn bevoegd de bedragen die zij verschuldigd zijn aan de Klant te verrekenen met de bedragen die zij te vorderen hebben van de Klant, ook indien deze vordering niet voortvloeit uit dezelfde rechtsverhouding. BAS Lease B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen, waaronder de hiervoor genoemde vennootschappen, en de Klant komen (voor zover nodig als derdenbeding) overeen dat de verrekeningsbevoegdheid is verruimd en mitsdien wederkerigheid voor verrekening niet noodzakelijk is.

8. Ver- of afrekening kilometers en draaiuren
8.1. Het werkelijke jaarkilometrage of het werkelijke aantal draaiuren kan afwijken van het in het Servicecontract overeengekomen jaarkilometrage of aantal overeengekomen draaiuren. In geval van afwijking is BAS Lease bevoegd de meer- of minder kilometers, draaiuren en/of PTO uren (Power Take Off uren) tussentijds en/of jaarlijks tegen peildatum 31 december indien van het Servicecontract reeds drie maanden of meer looptijd is verstreken en/of aan het einde van het Servicecontract, zulks ter keuze van BAS Lease, te verrekenen tegen de laatst geldende (meer/minder)tarieven.
8.2. Het in het eerste lid bedoelde te verrekenen bedrag wordt als volgt berekend: (((actuele stand KM/uren minus beginstand KM/uren zoals vermeld in het Servicecontract) minus overeengekomen KM/uren) vermenigvuldigd met het meer-/minder tarief) minus reeds verrekende meer-/minder KM/uren in euro’s. De actuele stand KM/uren wordt bepaald aan de hand van de kilometerteller, datalog en/of naafteller. De overeengekomen KM/uren worden naar rato van de reeds verstreken looptijd van het Servicecontract berekend.
8.3. Meer-/minder kilometers of uren voor getrokken materieel worden afgerekend op basis van de laatst bekende uit EBS uitgelezen kilometerstand. Op basis van deze stand wordt de kilometer- of urenstand per verrekeningsdatum berekend.
8.4. Indien op de verrekeningsdatum het cumulatieve verrekeningssaldo vanwege minder kilometers en/of minder PTO uren en/of minder draaiuren negatief is, is BAS Lease gerechtigd om het saldo onder zich te houden en de verrekening pas per einde looptijd van het Servicecontract te laten plaatsvinden.

8.5. Indien bij beëindiging van het Servicecontract het totale saldo van het Servicecontract (totale opbrengsten minus totale kosten) negatief is, dan is BAS Lease gerechtigd om af te zien van verrekening van de minderkilometers/-draaiuren.
8.6. In geval op enig moment blijkt dat er een afwijking van 10% of meer is van het werkelijke jaarkilometrage of het werkelijke aantal draaiuren ten opzichte van het in het Servicecontract overeengekomen jaarkilometrage of aantal overeengekomen draaiuren is BAS Lease gerechtigd om, al dan niet met terugwerkende kracht, een herberekening van de Serviceprijs te maken.
8.7. Indien de Klant verzuimt om de kilometer-/urenstand(en) van het Object tijdig door te geven, behoudt BAS Lease zich het recht voor om te verrekenen op basis van de door BAS Lease geschatte kilometer-/ urenstand(en) per verrekeningsdatum op basis van de laatst bekende standen van het Object.
8.8. Defecten aan de kilometerteller, datalog, naafteller of urenteller dienen binnen 24 uur per e-mail servicecontracten@bastruckcenter.com door de Klant te worden gemeld. De Klant is verplicht de defecte kilometerteller, datalog, naafteller of urenteller zo spoedig mogelijk te laten repareren. Het aantal gereden kilometers of het aantal draaiuren in de periode waarin de kilometerteller, datalog naafteller of urenteller defect was, wordt in onderling overleg tussen partijen vastgesteld.
8.9. De Klant verleent haar medewerking aan elke door BAS Lease gewenste controle op het aantal kilometers en/of PTO uren en/of draaiuren.
8.10. Bij beëindiging van het Servicecontract vindt verrekening plaats van de vooraf gefactureerde en nog niet verstreken servicetermijnen en eventuele overige contractueel overeengekomen verrekeningen.

9. Aansprakelijkheid en overmacht
9.1. BAS Lease is niet aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor indirecte schade, waaronder winstderving, vertragingsschade, ladingschade of andere gevolgschade van de Klant of derden, verband houdende met het Servicecontract of de uitvoering daarvan, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van BAS Lease of van tot haar bedrijfsleiding of directie behorende ondergeschikten. BAS Lease is niet aansprakelijk voor aanspraken van de Klant en derden ter zake van kostenvergoedingen, de kosten van vervangend vervoer, en boeten voortvloeiende uit of verband houdende met een door de Klant bij BAS Lease ondergebracht Servicecontract.
9.2. Iedere aansprakelijkheid van BAS Lease jegens de Klant of een derde is steeds beperkt tot de waarde van het Object ten tijde van de schadeveroorzakende gebeurtenis, en in ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door BAS Lease afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
9.3. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die voor BAS Lease mocht ontstaan ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van de verplichtingen van de Klant uit hoofde van het Servicecontract en de Klant zal BAS Lease vrijwaren voor alle hieruit voortvloeiende aanspraken, daaronder begrepen aanspraken van derden.
9.4. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die voor BAS Lease ontstaat ten gevolge van inbeslagname en/of verbeurdverklaring van het Object door de justitiële autoriteiten en de Klant vrijwaart BAS Lease voor alle hieruit voortvloeiende aanspraken, daaronder begrepen aanspraken van derden.
9.5. BAS Lease is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Van overmacht is in ieder geval sprake in de volgende, maar daartoe niet beperkte, omstandigheden: oorlog, natuurramp, brand, storing in levering van energie, vorst, werkstaking, terroristische actie, explosie, calamiteiten en elke buiten de invloedssfeer van BAS Lease liggende omstandigheid. In geval van overmacht is BAS Lease gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van het Servicecontract voor onbepaalde tijd op te schorten.

10. Bindend advies
10.1. In geval van een verschil van mening tussen BAS Lease en de Klant over een defect aan het Object en de daaruit voortvloeiende kosten, benoemt BAS Lease een onafhankelijke deskundige die een bindend advies zal uitbrengen over hetgeen tussen partijen in geschil is, tenzij de Klant binnen twee weken nadat BAS Lease zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, (schriftelijk) aangeeft voor de beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van BAS Lease. In gezamenlijk overleg kunnen BAS Lease en de Klant evenwel ook besluiten om af te zien van de benoeming van een deskundige door BAS Lease en in plaats daarvan een bindend advies te vragen aan een commissie van drie deskundigen, te weten een expert van

de BOVAG, een expert van een vervoersorganisatie waarbij de Klant is aangesloten en een expert van de technische dienst van de fabrikant of leverancier van het Object. In dit geval zullen partijen de kosten van de deskundigen gezamenlijk dragen, tenzij de deskundigen een andere verdeling aangewezen achten.

11. Retentierecht
11.1. De door BAS Lease aangewezen dealer of reparateur houdt het Object voor zover zij dit in het kader van de uitvoering van het Servicecontract onder zich heeft voor BAS Lease (in de zin van artikel 3:108 BW). BAS Lease kan het recht van retentie uitoefenen op het Object indien de Klant tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting uit hoofde van het Servicecontract.

12. Beëindiging en ontbinding
12.1. Het Servicecontract eindigt van rechtswege indien de in het Servicecontract genoemde serviceperiode is verstreken, of indien met het Object het in het Servicecontract bepaalde maximum kilometrage is gereden.
12.2. Het Servicecontract eindigt eveneens van rechtswege indien het Object total loss is. In geval van diefstal van het Object eindigt het Servicecontract op de datum van aangifte van de diefstal bij de politie, tenzij het Object binnen vier weken wordt terugbezorgd bij de Klant.
12.3. Onverminderd de aan BAS Lease op grond van de wet dan wel het Servicecontract toekomende rechten, heeft BAS Lease het recht om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval:
- de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;
- de Klant wanneer deze een rechtspersoon is wordt ontbonden of een besluit tot ontbinding met betrekking tot de Klant wordt of is genomen of de Klant in liquidatie treedt of een besluit met betrekking tot de liquidatie van de Klant wordt of is genomen;
- de Klant met een derde, waaronder tevens wordt verstaan een aan de Klant gelieerde partij, fuseert of door een derde wordt overgenomen;
- de rechtsvorm van de Klant wordt gewijzigd, de Klant zich buiten Nederland vestigt of er een wezenlijke verandering komt in de activiteiten van de Klant;
- enige verzekering die verband houdt met het Object is opgezegd;
- BAS Lease bekend wordt met omstandigheden aan de zijde van de Klant die een aanmerkelijke verzwaring van het risico van BAS Lease met zich meebrengen en/of de normale uitvoering van het Servicecontract kunnen belemmeren, hieronder begrepen het niet (meer) voldoen aan de benodigde vergunningsvereisten;
- de Klant aan BAS Lease een onjuiste voorstelling van zaken heeft geschetst, zoals het verstrekken van onjuiste (verzekerings-)informatie of de Klant het Object gebruikt voor andere bedrijfsdoeleinden dan in het Servicecontract is vastgelegd of het Object overlaadt (vrachtbrieven kunnen door BAS Lease worden opgevraagd);
- de Klant op enige wijze heeft (beoogd) de aan het Object toegeruste registratiesystemen zodanig te beïnvloeden of doen beïnvloeden dat de aangegeven stand niet overeenkomst met de werkelijke stand. Onder registratiesystemen worden onder meer verstaan de kilometerteller, datalog, naafteller, urenteller en/of tachograaf.
- het Object is verkocht, verhuurd of in gebruik is afgestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen;
- sprake is van de in artikel 3 lid 2 en artikel 4 lid 12 genoemde omstandigheden.
12.4. De Klant is gehouden om BAS Lease binnen vierentwintig uur nadat hij daarmee bekend geworden is middels een aangetekende brief op de hoogte te stellen van de in dit artikel genoemde feiten of omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor een beëindiging of ontbinding van het Servicecontract.
12.5. In geval van een beëindiging en/of ontbinding van het Servicecontract anders dan genoemd in het eerste lid of in geval BAS Lease anderszins instemt met een voortijdige beëindiging van het Servicecontract door de Klant, is BAS Lease gerechtigd om ter vereffening van schade c.q. nadeel van BAS Lease een herberekening van de kosten te maken. Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan de reeds berekende servicetermijnen dan zullen de meerkosten worden verrekend, dit onverminderd de overige aan BAS Lease toekomende rechten.

13. Overig
13.1. De Klant verleent hierbij aan BAS Lease onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om het Servicecontract over te dragen aan een derde, behorende tot het concern van BAS Lease.
13.2. De Klant is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het BAS Lease het Servicecontract of enig daaruit voortvloeiend recht of daaruit voortvloeiende plicht over te dragen aan een derde.

14. Adres- en naamswijziging
14.1. De Klant is verplicht zijn adres- en/of naamswijziging schriftelijk en tijdig van tevoren aan BAS Lease mede te delen.

15. Verwerking gegevens
15.1. De gegevens van de Klant worden door ons verwerkt en vastgelegd in onze (CRM) systemen. Tevens zijn wij gerechtigd deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreft zijn dat verwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden enkel verstrekt aan derden, als dat nodig is om de dienst te kunnen leveren of wanneer daar een wettelijke verplichting toe is. Er zijn afspraken gemaakt met derde partijen om ervoor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Aan de hand van deze verwerking kunnen wij de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, de Klant tijdig voorzien van productinformatie en van gepersonaliseerde aanbiedingen. Indien het de verwerking van persoonsgegevens betreft ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de Klant bij ons aangetekende verzet gehonoreerd.
15.2. De Klant is ervan op de hoogte dat het betreffende voertuig uitgerust (kan) zijn met softwaresystemen, die informatie over het voertuig opslaan. De Klant laat uitdrukkelijk toe dat deze informatie ter beschikking wordt gesteld aan BAS Lease in het kader van gebruik van het voertuig en opvolging van het Servicecontract. De Klant zal zorg dragen dat, voorafgaand aan het gebruik van het voertuig, de bestuurders op de hoogte zijn van het bestaan van de softwaresystemen en/of hun goedkeuring verkrijgen voor het gebruik van de informatie die deze systemen opslaan, overeenkomstig de wet.
15.3. Meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens is terug te vinden in ons privacy beleid op de website https://baslease.com/privacy.

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Op de rechtsverhouding tussen BAS Lease en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van het Servicecontract zullen, met inachtneming van artikel 10, worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant